torsdag 19 augusti 2010

Cykling är säkert/Biking is safe

Att cykla framställs ibland som ett farligt och osäkert sätt att förflytta sig. Uttryck som "oskyddad trafikant" är ett exempel på detta.

Utifrån olycksstatistik finns det inget belägg för att det skulle vara speciellt farligt att cykla. Under år 2009 dödades endast 20 cyklister i Sverige. Det totala antalet dödade i trafiken var 302. Totalt dödades 3045 personer i olika typer av olyckor under 2008. Cykelolyckor med dödlig utgång utgör alltså endast runt 0,7 % av det totala antalet dödsolyckor. Man kan också jämföra med antalet drunkningsolyckor. Under 2009 drunknade 82 personer i Sverige. Antalet drunknade var alltså mer än fyra gånger fler än antalet dödade cyklister.

Självklart är samtliga dessa dödsfall mycket beklagliga och förfärliga tragedier för dem som är anhöriga eller varit inblandade. Det hindrar inte att siffrorna tydligt visar att cykling är en aktivitet med mycket låg risk att dödas.

Även antalet skadade i olyckor med cykel är lågt. 2009 skadades endast 358 personer i cykelolyckor i Sverige. Det totala antalet skadade i trafikolyckor var 3460.

Det har blivit mycket säkrare att cykla under de senaste 40 åren. Under perioden 1970-2010 har antalet dödade i cykelolyckor minskat med 86%.
Även antalet skadade i cykelolyckor har minskat kraftigt under perioden 1970-2009. Minskningen i antalet skadade är 55%.

Biking is often refered to as an unsafe way of transporting yourself. Expressions like "unprotected road-user" are examples of this.

Judging from statistics of accidents there is no support for the view that biking is particularly dangerous. During 2009 only 20 bikers were killed in accidents. The total number of people killed in traffic accidents was 302. In all cathegorys of accidents 3045 persons were killed in Sweden during the year 2008. Deadly bike accidents constitutes only around 0,7% of the number of people killed in accidents.One can also compare with the numbers of people killed in drowning accidents. In 2009 82 persons were killed in drowning accidents in Sweden. The number of people drowned is more than four times greater than the number of people killed in bicycle accidents.

Needles to say all of these accidents are deplorable and terrible tragedies for all related or involved. This however does not stop the figures from clearly showing us that biking is an activity with very low risks og getting killed.

Also the number of wounded in bicycle accidents is very low. In 2009 only 358 persons were wounded in bicycle accidents in Sweden. The number of people wounded in all traffic accidents were 3460.

It has become much safer to bike during the last 40 years. In the period 1970-2009 the number of deadly bicycle accidents have fallen with 86%

Also the number of wounded in bicycle accidents have fallen sharply during the period 1970-2010. This fall equals 55%.

Källor/sources:

olycksstatistik. Trafikverket

Dödsorsaker 2008, Socialstyrelsen

Svenska Livräddningsällskapet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar